Welkom bij Certium

Certificatie is het instrument voor vertrouwen

Laat uw personeel veilig en bekwaam door Certium certificeren

Direct contact? Bel 085 40 12 299

Over Certium

Over Certium

Certium is op 1 juli 2010 opgericht als onafhankelijk examenbureau en is op 29 september 2016 door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd als certificatie-instelling. Certium werkt volgens en voldoet aan de criteria zoals gesteld in de internationale erkende norm voor persoonscertificatie ISO/IEC 17024:2012. Waardoor wij aantoonbaar en getoetst personen vakkundig en onafhankelijk kunnen certificeren. Dit alles volgens maatschappelijk gedragen en erkende certificatieschema’s voor persoonscertificatie welke worden ontwikkeld en onderhouden door Colleges van Deskundigen en worden getoetst door een breed samengestelde Raad van Belanghebbenden. Dit alles met slechts één doel: het transparant garanderen van aanwezige vakbekwaamheid volgens actuele en relevante criteria.

Certium is sterk groeiend met activiteiten voor diverse opdrachtgevers en volgens vele certificatieschema’s. Volgens eigen certificatieschema’s voor bijvoorbeeld hoogspanning, laagspanning en ATEX (explosieveiligheid). Alsook volgens certificatieschema’s van bijvoorbeeld Stipel, Scios en VCE.

Waarom kiezen voor Certium?

Certium is onafhankelijk en deskundig met als kernactiviteit persoonscertificatie en richt zich op examinering en certificering van personeel dat beroepsmatig moet beschikken over actuele competenties. Door het continue ontwikkelen en actualiseren van vakbekwaamheidsprofielen draagt Certium bij aan het waarborgen van de kwaliteit, professionaliteit en veiligheid van en voor personeel. 


Certificatieschema's

Bij risicovolle functies en beroepen is de veiligheid en de kwaliteit sterk afhankelijk van de kennis en vakbekwaamheid van personen. Kennis en vakbekwaamheid welke relevant en actueel moet zijn en vaak ook complex is en aan verandering onderhevig dus ook regelmatig moet worden onderhouden. En ook nog eens maatschappelijk herkend en erkend zijn en natuurlijk onafhankelijk en onpartijdig getoetst.

Naast examinering en certificering volgens door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerde certificatieschema’s van Stipel, eigen certificatieschema’s en die van bijvoorbeeld Scios en VCE, biedt Certium ook ondersteuning bij het ontwikkelen van nieuwe certificatieschema’s.

Certificatie onder accreditatie van de Raad voor Accreditatie is gebonden aan een aantal strikte regels. Echter als dit niet persé wordt vereist dan behoeft een certificatieschema door slechts één onafhankelijke certificatie-instelling zoals Certium te worden geaccepteerd en kan een schema sneller en eenvoudiger op de markt worden gebracht. Maar uiteraard kan Certium u ook van dienst zijn als certificatie onder accreditatie van de Raad voor Accreditatie wel gewenst is.

Examinering

Meer dan ooit vraagt de markt om competent en vakbekwaam personeel dat bij hun dagelijkse werkzaamheden verantwoord kan omgaan met diverse gevaren en de daarmee gepaard gaande veiligheids- en continuïteitsrisico’s. Om deze risico’s zo klein mogelijk te maken kunt u zichzelf of uw medewerkers laten certificeren en investeert u in kennis en kunde van uzelf, uw medewerkers en uw organisatie.

Samen met u kan Certium bepalen welk competenties wenselijk of vereist zijn om mensen veilig, vakbekwaam en op het juiste competentieniveau te laten functioneren.

Certium neemt examens af voor een groot aantal vakbekwaamheidsprofielen en voor diverse opleidingsinstituten, bedrijven, branches en organisaties. Zowel theorie- als praktijkexamens en gebaseerd op eigen certificatieschema’s alsook op die van derden zoals Stipel, Scios, VCE en IECEx.

Daarnaast is Certium gespecialiseerd in het ontwikkelen van bedrijfsspecifieke examens. Voor een passend certificatieschema met bijbehorend examen kunt u altijd bij ons terecht.

Hoewel examinering na een training of opleiding niet altijd wordt vereist is dit vaak voor de individuele deelnemer persoonlijk wel van grote toegevoegde waarde. Nog afgezien van het gegeven dat door onafhankelijke examinering wordt aangetoond of een deelnemer wel of niet aan de gestelde criteria voldoet. En waar mogelijke hiaten zitten.

Theorie

Theorie-examens worden schriftelijk of digitaal, zoals bijvoorbeeld voor Stipel en Scios, afgenomen.

Examenvragen voor een bedrijfsspecifiek theorie-examen kunnen indien gewenst door Certium in een database worden ondergebracht waardoor dat examen ook digitaal kan worden afgenomen.


Schakelbericht

Bij de examens voor installatie- en werkverantwoordelijken is één van de onderdelen van het examen het schrijven van een schakelbericht. Momenteel nog op papier maar wij streven naar digitalisering daarvan.

Indien gewenst kan Certium ook bedrijfsspecifieke schakelberichten ontwikkelen en examineren.


Praktijk

Met het afleggen van een praktijkexamen wordt aangetoond of iemand voldoende praktische kennis, inzicht en vaardigheden bezit om daadwerkelijk veilig en bedrijfszeker te kunnen werken.

Tijdens het praktijkexamen is het dragen van veiligheidsschoenen, waarvoor de kandidaat zelf moet zorgen, verplicht. Overige relevante persoonlijke beschermingsmiddelen en hulpmiddelen worden beschikbaar gesteld.


Dyslexie

Bent u dyslectisch? Geef dat dan gerust, maar wel tijdig, aan. U kunt dan extra tijd toegekend krijgen en ook kan Certium het examen kosteloos omzetten in een versie waarin gebruik wordt gemaakt van een speciaal lettertype voor dyslectici.

Gebruik voor het aangeven van dyslexie onderstaande knop en breng op de dag van het examen een dyslexieverklaring mee.

Dyslexie aangeven

Aanmelden

Herexamen

Als een examenkandidaat onverhoopt niet slaagt voor één of meer onderdelen van een examen dan kan deze zich inschrijven voor een herexamen. Er hoeft alleen herexamen te worden gedaan voor het onderdeel of de onderdelen waarvoor een onvoldoende is behaald. Herexamens worden meestal afgenomen op dezelfde locatie als waar ook het examen is afgenomen. Op de locaties Zwolle en Berkel en Rodenrijs worden maandelijks herexamendagen gepland. Herexamens voor de onderdelen theorie en het schrijven van schakelberichten kunnen ook bij Certium in Zwolle worden afgenomen.

Onderstaand vindt u knoppen via welke u zich kunt inschrijven voor een examen of een herexamen en een knop waarbij u een overzicht krijgt van de data en locaties van geplande herexamens. Als u voor een herexamen voorkeur hebt voor een bepaalde datum of locatie dan kunt u dat op het inschrijfformulier aangeven en zal Certium daar zo mogelijk rekening mee houden. Ook als u inzage wilt voor een examenonderdeel waarvoor u een onvoldoende hebt behaald kunt u dat aangeven. Volledig ingevulde inschrijfformulieren kunt u mailen naar info@certium.nl waarna Certium u een bevestiging stuurt zodra uw aanvraag in behandeling is genomen (binnen vijf werkdagen). Inschrijfformulieren voor een herexamen dienen minimaal twee weken voor de datum van uw voorkeur door ons te zijn ontvangen.

Mocht u door ziekte zijn verhinderd om aan het examen deel te nemen laat ons dat dan weten door te mailen naar info@certium.nl . U hoeft zich in dat geval niet opnieuw in te schrijven en zo mogelijk plannen wij uw examen dan in op een dag waarop de herexamens worden afgenomen. Hebt u daarbij voorkeur voor een bepaalde dag dan kunt u dat in uw bericht aangeven.

Inzage examens

Een examenkandidaat heeft recht op inzage van een gemaakt examen. Echter alleen voor die onderdelen waarvoor een onvoldoende is behaald. Inzage kan uitsluitend op de locatie waar ook het examen is gemaakt of bij Certium in Zwolle. Per post of mail worden geen (kopieën van) examens toegestuurd. Op het inschrijfformulier voor het herexamen kunt u aangeven dat u inzage wenst direct voorafgaand aan het herexamen. Maar als u liever enkele dagen voorafgaand aan het herexamen inzage wenst dan kan hiervoor per mail of telefonisch een afspraak worden gemaakt.

Examenreglement

Op het examineringsproces zijn reglementen van toepassing. Hierin vindt u onder andere regelingen omtrent toelatingsvoorwaarden en algemene bepalingen omtrent de examinering. Dit kan middels de knop Examenreglementen

Een examenkandidaat dient zich voorafgaand aan het examen op de hoogte te stellen van de voorwaarden tot certificatie. Dit kan middels de knop Certificatievoorwaarden.

In de leveringsvoorwaarden worden voorwaarden voor onder andere betaling en annulering benoemd. Dit kan middels de knop Leveringsvoorwaarden

Facturatie

Via onderstaande knop kunt u zien welke tarieven wij in 2017 hanteren. 

Certium houdt zich uitsluitend bezig met examinering en certificering van vakbekwaamheidsprofielen. 

Certium verzorgt zelf geen trainingen of opleidingen en verstrekt daarover ook geen informatie. Daarvoor moet u zijn bij een opleidingsinstituut alwaar u zich ook kunt laten informeren over welke training of opleiding aansluit bij welk vakbekwaamheidsprofiel.

Certificering

Certium certificeert personen op basis van certificatieschema’s en doet dit volstrekt onafhankelijk. Persoonscertificatie, ook wel certificatie van vakbekwaamheid genoemd, toont aan dat iemand verantwoord kan omgaan met diverse gevaren en de daarmee gepaard gaande veiligheids- en continuïteitsrisico’s. Persoonscertificatie, op de juiste wijze toegepast en gebaseerd op essentiële vakbekwaamheidseisen, heeft daarmee een grote toegevoegde waarde voor de bedrijfsvoering en de zorgplicht in relatie tot arbeidsomstandighedenwetgeving.

Alle door Certium verstrekte certificaten worden opgenomen in een register dat voor iedereen toegankelijk is en waardoor de geldigheid van een certificaat eenvoudig is te controleren.

Zie: www.ixperience.com

Toegevoegde waarde van persoonscertificatie voor personen en bedrijven:

  • Aantoonbare vakbekwaamheid. 
  • Borging van een veilige bedrijfsvoering.
  • Borging van de continuïteit van de bedrijfsvoering.
  • Borging van de kwaliteit van geleverde goederen en diensten.
  • Van belang in relatie tot zorgplicht uit arbeidsomstandighedenwetgeving.
  • Van belang in relatie tot competentiemanagement.
  • Herkenning en erkenning van de competenties van werknemers.    

Een door Certium afgegeven en geldig persoonscertificaat is het bewijs dat uw vakbekwaamheid voldoet aan actuele en onafhankelijk getoetste criteria zoals die zijn vastgelegd in het onderhavige certificatieschema.

Bedrijven en examenbureaus die net als Certium willen inspelen op maatschappelijk van belang zijnde en te certificeren ontwikkelingen op (veiligheids-)technisch, technologisch, ICT of managementgebied worden van harte uitgenodigd om daarover contact met ons op te nemen.

Kiest u voor Certium dan kiest u voor kwaliteit

Neem contact op voor meer informatie

Certium B.V.

Branderweg 15A
8042 PD Zwolle
+31 (0)85 401 22 99
info@certium.nl

Afdeling klachten/bezwaar:


hseq@certium.nl

Disclamer

Leveringsvoorwaarden