Welkom bij Certium

Certificatie
is ons vak.

Laat uw personeel veilig en bekwaam functioneren.

Direct contact? Bel 085 40 12 299

Over Certium?

Wie zijn wij ?

Certium is op 1 juli 2010 opgericht als een onafhankelijke examenbureau voor het afnemen van examens. Doelstelling was om uiteindelijk tot certificatie-instelling geaccrediteerd te worden. Certium heeft zich in de jaren hierop gefocust en toegewijde inzet is uiteindelijk beloond met een certificaat die is uitgegeven door de Raad voor Accreditatie. Hierdoor voldoet Certium aan de ISO/IEC 17024:2012 norm voor persoonscertificatie. Dit houdt in dat wij vakkundig en onafhankelijk personen certificeren en hierop ook worden getoetst. De wereldwijd erkende norm ISO/IEC 17024 heeft als doel om de controle en garantie van de vakbekwaamheid transparant te maken en de kwaliteit hoog te houden. Het voorkomt problemen door verschillen in interpretatie, in attitude en in vakbekwaam gedrag.

Het team van Certium bestaat uit 7 werknemers en is nog steeds groeiende. Er zijn drie examinatoren in dienst. Zij nemen allen ook deel aan verschillende examencommissies, onder andere van Stipel en SCIOS. Tevens heeft Certium nog twee vertegenwoordigers in de Raad van Belanghebbenden en College van Deskundigen van Stipel. Ook nemen zij deel in examencommissies opgezet samen met opleiders. Zo blijft Certium op de hoogte van alle actualiteiten en veranderingen worden direct verwerkt in onze processen en examens. Verder heeft Certium administratieve medewerkers, toezichthouders, coördinatoren en een kwaliteitsmedewerker in dienst.

Certium werkt samen met meerdere organisaties uit verschillende branches om na te denken over hoe wij gezamenlijk de veiligheid op het desbetreffende werkveld kunnen optimaliseren.


Wat doet Certium?

Certium zet zich in om kwalitatieve certificatieschema’s en vakbekwaamheidprofielen van hoge risicovolle beroepen te ontwikkelen, uitvoeren en beheren om zo de vakbekwaamheid, en zo ook de veiligheid, te borgen. Certium certificeert aantoonbare en deskundige personen en is een toonaangevende certificerende instelling op het gebied van persoonscertificatie.


Waarom kiezen voor Certium?

Certium is een onafhankelijke en deskundige organisatie die persoonscertificatie tot kernactiviteit heeft. De organisatie richt zich op zowel certificering als examinering van personeel dat beroepsmatig dient te beschikken over actuele competenties. Met het ontwikkelen en in stand houden van vakbekwaamheidprofielen, stelt Certium zich ten doel de kwaliteit en veiligheid op de arbeidsmarkt en in de samenleving te waarborgen. Certium focust zich niet op een specifiek branche, maar kijkt breed in de markt en heeft de insteek om zowel nationaal als internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen te waarborgen door de kwaliteit, veiligheid en professionaliteit van het personeel hoog te houden.

Certificatieschema's

De kwaliteit en veiligheid van de vakbekwaamheid van het personeel met een (hoog) risicovol beroep is sterk afhankelijk van kennis. De kennis is vrij complex en verouderd snel. Dit gaat vaak ten koste van de vakbekwaamheid en dient dus onderhouden te worden om op peil te blijven en de kwaliteit en veiligheid te kunnen waarborgen.

Certium biedt ondersteuning bij het ontwikkelen van nieuwe schema’s die buiten de accreditatie van de RvA vallen. Deze schema’s behoeven door maar één certificatie-instelling geaccepteerd te worden en doordoor makkelijker op de markt te brengen. Wel kan Certium van dienst zijn het schema door de accreditatie te begeleiden om het tot een erkent product te maken. Daarnaast zal Certium, middels een opgezette examencommissie, een adviserende rol spelen bij het opstellen van het examineringsproces.

Examinering

Meer dan ooit vraagt de markt om competent personeel. In de uitvoering van dagelijkse werkzaamheden komt u of uw medewerkers in aanraking met de nodige risico’s. U kunt deze risico’s zo veel mogelijk voorkomen door u of uw medewerkers te certificeren. Om bij te blijven in de arbeidsmarkt dient er geïnvesteerd te worden in kennis en kunde van medewerkers en de organisatie als geheel. Kennis bijbrengen is dus een belangrijk component. met Certium kan bepaald worden welk competentieniveau noodzakelijk is om uw personeel veilig en bekwaam te laten functioneren.

Certium verzorgt zowel de examinering voor haar eigen vakbekwaamheids-profielen alswel voor beroepsprofielen van diverse organisaties en opleiders. Naast het afnemen van examens is Certium ook gespecialiseerd in het ontwikkelen van examenvragen over bedrijfseigen voorschriften. U kunt bij ons altijd terecht voor een passende certificatieschema en daaraan gekoppeld een examenmethode.

Certium biedt u de mogelijkheid om uw kennis en vakbekwaamheid te toetsen door middel van een examen. Ondanks dat dit voor een klant niet altijd een vereiste is, kan dit voor de individuele deelnemer veelal van grote toegevoegde waarde zijn. Zowel voor het praktische als het theoretische gedeelte kan men een examen afleggen.

Theorie

Momenteel zijn er theorie-examens die via de tablet worden afgenomen, bijvoorbeeld voor Stipel. Certium biedt de mogelijkheid om examenvragen in een database op te nemen en zo ook bedrijfsspecifieke examens digitaal af te nemen.


Schakelbericht

Voor de Installatie-/Werkverantwoordelijke-schema’s zijn schakelberichten onderdeel van het examen. Momenteel worden de schakelberichten afgenomen op papier, maar Certium streeft ernaar dit op den duur te automatiseren. Ook schakelberichten kunnen bedrijfsspecifiek worden opgesteld.


Praktijk

De theorie-examens biedt ons de mogelijkheid om de kandidaten te toetsen op hun kennis, maar het is natuurlijk ook belangrijk om te zien hoe zij deze kennis in de praktijk gebruiken. Tijdens de praktijkexamens zal hierop worden getoetst. Kandidaten dienen zelf voor veiligheidsschoenen te zorgen, PBM’s zijn wel beschikbaar.


Dyslexie ?

Is de examenkandidaat dyslectisch? Geef het gerust aan. De examenkandidaat heeft recht op extra tijd. Tevens kan Certium het examen geheel kosteloos aanpassen met het gebruik van een speciaal lettertype. Bij examens die digitaal worden afgenomen, wordt een langere examenduur toegestaan. Aangezien bovenstaande vooraf aan het examen bekend moet zijn, kan dit bij ons aangeven worden via onderstaande link. Op de dag van het examen een dient een dyslexieverklaring te worden overhandigd.

Dyslexie aangeven

Aanmelden

Herexamendagen

Mocht de examenkandidaat onverhoopt niet slagen voor het examen, dan kan de examenkandidaat aangemeld worden voor een herexamen. De examenkandidaat hoeft alleen herexamen te doen voor het onderdeel/de onderdelen waarvoor hij/zij een onvoldoende heeft behaald. Herexamens vinden veelal plaats op de locatie waar het reguliere examen ook afgenomen is. Op locaties Zwolle en Berkel en Rodenrijs worden maandelijks herexamendagen georganiseerd. Voor theorie-examens en schakelberichten is het tevens mogelijk om dit op onze locatie in Zwolle (Branderweg 15a) te doen (op werkdagen tussen 8.30u en 16.00u).

U kunt zich inschrijven middels het inschrijfformulier (zie onderstaande link). Op het formulier kunt u aangeven op welke datum en locatie de voorkeur hebben voor het herexamen. Certium zal zoveel mogelijk rekening houden met de aangegeven datum. Echter kan het voorkomen dat er voor bepaalde examens geen mogelijkheid meer is. Deze beperkingen staan ook aangegeven bij de herexamendata. Tevens kunt u op het formulier aangeven of de kandidaat een inzage behoeft. Het formulier dient u, volledig ingevuld, in via info@certium.nl. Certium zal zo spoedig mogelijk uw aanvraag in behandeling nemen. Wij verzoeken u om het formulier minimaal twee weken voorafgaande aan de datum van voorkeur bij ons in te dienen.

Mocht de examenkandidaat op de dag van het reguliere examen ziek zijn, dan gebruikt Certium de herexamendag ook om examens in te halen. In dat geval hoeven wij geen inschrijfformulier te ontvangen. U kunt een mail sturen naar info@certium.nl om een datum op te geven waarop u uw examen wilt inhalen.

Inzage examens

De examenkandidaat heeft recht op inzage van zijn/haar gemaakte examens. Echter is inzage alleen mogelijk bij de onderdelen waarvoor een onvoldoende behaald is. Tevens verstuurd Certium geen examens digitaal of per post. De examens kunnen ingezien worden op dezelfde locatie als het examen of bij in Zwolle aan de Branderweg 15A. Het is mogelijk de inzage in te plannen direct voorafgaand aan het herexamen (dit wordt zo ingepland als op het inschrijfformulier een inzage aangevraagd wordt). Als de voorkeur er is om de examens enkele dagen voor het herexamen in te zien, dan kan hiervoor per mail of telefoon een afspraak gemaakt worden.

Examenreglementen

Op het examineringsproces zijn enkele reglementen van toepassing. In het examenreglement vind u regelingen onder andere omtrent toelatingsvoorwaarden en algemene bepalingen omtrent de examinering.

De examenkandidaat dient voorafgaande aan het examen op de hoogte te zijn van de voorwaarden tot certificatie. Zie onderstaande link.

Facturatie

Wilt u voor de financiële afhandeling bekijken welke examenprijzen wij hanteren? Op de onderstaande links kunt u onze prijslijsten vinden.

Certium houdt zich uitsluitend bezig met examinering en certificering van vakbekwaamheidsprofielen. Certium biedt zelf geen trainingen aan. Zij verstrekt geen informatie over trainingen die aansluiten op deze profielen.

Het staat de kandidaat geheel vrij zelf een keuze te maken uit de scala aan trainingen die diverse opleiders bieden. Let wel: bij Stipel-certificering is ook een Stipel-training vereist.

Certificering

In de uitvoering van dagelijkse werkzaamheden komt u of uw medewerkers in aanraking met de nodige risico’s. U kunt deze risico’s zo veel mogelijk voorkomen door u of uw medewerkers te certificeren. Om bij te blijven in de arbeidsmarkt dient er geïnvesteerd te worden in kennis en kunde van medewerkers en de organisatie als geheel. Nadat het examen is afgelegd, zullen de examens door twee onafhankelijke en onpartijdige beoordelaars worden nagekeken. Certium streeft ernaar om de examens binnen 2 weken na te hebben gekeken en dat de kandidaten binnen drie weken hun uitslagbrief kunnen ontvangen. De kandidaat wordt gecertificeerd zodra hij/zij aan de slagingsnorm van de benodigde onderdelen voldoet. Deze normen zijn beschreven in de certificatieschema’s. De certificatiebeslissing wordt genomen door de directeur van Certium. De verstrekte certificaten worden opgenomen in het register van Certium. Controle van de geldigheid van een certificaat door derden is mogelijk via www.ixperience.com

Persoonscertificatie, of ook wel certificatie van vakbekwaamheid genoemd, geeft aantoonbaarheid dat werkzaamheden veilig door vakbekwaam personeel kunnen worden uitgevoerd. Certium certificeert personen op basis van certificatieschema’s. Deze worden samengesteld door een Centraal College van Deskundigen. Een certificatieschema beschrijft de eisen voor certificatie van een vakbekwaamheidsprofiel en bevat elementen zoals eindtermen en geldigheidscondities. Samen met Certium kan er nagedacht worden over een betere bedrijfsvoering van examenbureaus door op het juiste moment in te spelen op nieuwe schema’s en technologische ontwikkelingen op het gebied van ICT gerelateerde (management)systemen.

Persoonscertificatie op de juiste wijze toegepast en gebaseerd op essentiële vakbekwaamheidseisen heeft grote toegevoegde waarde op de bedrijfsvoering en de veiligheid. Certificatie van personen toetst bij de certificaathouder de kennis en deskundigheid zoals deze zijn omschreven in erkende standaarden.

Certificatie van personen is een fysiek bewijs dat werkzaamheden worden uitgevoerd door professioneel en bekwaam personeel. De behoefte aan zekerheid over de kwaliteit van geleverde goederen en diensten groeit. Men is op zoek naar bevestiging van kwaliteit en veiligheid. Een installatie of kwaliteitssysteem staat of valt met de bekwaamheid van de personen die hier dagelijks mee aan het werk zijn. Door persoonscertificatie wordt vakbekwaamheid getoetst en aangetoond.

Toegevoegde waarde voor personen en bedrijven:

Aantoonbare vakbekwaamheid
Bewaken van kwaliteit, veiligheid en het beperken van risico’s.
Behoefte aan zekerheid over de kwaliteit van geleverde goederen en diensten.
Geeft de werkgever de basis voor competentiemanagement.
Geeft de werknemer erkenning van zijn competenties.
Zorgt voor de onderlinge verplichting de regels en voorschriften te volgen.
Verzekerd een continue voortgang van functioneren op hoog niveau en veiligheid.

Het certificaat waarvoor de examenkandidaat in aanmerking komt is een persoonscertificaat, dat betekent: na voldoende examen resultaat de kandidaat recht hebt op een persoonscertificaat. Een persoonscertificaat is persoonlijk aan de kandidaat gericht en is bewijs van actuele persoonlijke vakbekwaamheid conform actuele, vastgestelde eisen.

Kiest u voor Certium dan kiest u voor kwaliteit.

Neem contact op voor meer informatie.

Certium B.V.

Branderweg 15A
8042 PD Zwolle
+31 (0)85 401 22 99
info@certium.nl

Afdeling klachten/bezwaar:


hseq@certium.nl

Disclamer

Leveringsvoorwaarden